Integritetspolicy hos Sandström & Hultin AB

1. Generellt

Vi på Bilgruppen Sandström & Hultin vill att du ska känna dig trygg och säker hos oss. Denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) beskriver vilka Personuppgifter Bilgruppen Sandström & Hultin samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas. I denna Integritetspolicy innefattar termen “behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

Med “Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses dataskyddlagstiftning och andra regleringar som tillkommit genom implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och, från 25 maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (“GDPR”) Med “Personuppgifter” avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

2. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer enbart att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat, med hänsyn till ändamålet nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

3. Cookies

Vid användning av vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Om din webbläsare är inställd att tillåta cookies när du besöker Webbplatsen, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till sådan användning. Vi på Bilgruppen Sandström & Hultin använder cookies eller andra liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (telefon, platta eller dator) när du besöker vår webbplats.

 

Vad innebär cookies?

Webbplatser sparar textfiler på besökares datorer. Ändamålet kan vara att ge tillgång till allehanda funktioner, eller också att spåra hur besökare surfar på webbplatser med samma textfil. Man kallar textfilen för cookie – kaka. Det finns två sorters kakor – den med utgångsdatum och temporära kakor som försvinner när webbläsaren slocknar.

4. Varför samlar vi in personuppgifter från dig

Besvara frågor och feedback från besökare och kunder. Vår webbplats erbjuder besökare en möjlighet att kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge oss feedback gällande våra tjänster och vår verksamhet. Om du använder en sådan funktion kommer Bilgruppen Sandström & Hultin att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara dina frågor eller hantera din feedback. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 

Kategorier av personuppgifter

Förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, kommentarer från dig.

Rättslig grund: Behandling av dessa Personuppgifter framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara och hantera dina frågor och din feedback.

 

Marknadsföring i Sociala medier

Bilgruppen Sandström & Hultin har aktiva profiler i sociala medier, såsom Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube. På dessa plattformar kan Bilgruppen Sandström & Hultin publicera artiklar, bilder och videos i syfte att marknadsföra Bilgruppen Sandström & Hultin. När något publiceras i våra kanaler på sociala medier kan vi komma att behandla Personuppgifter såsom namn och foto. Vi kommer endast att behandla dina Personuppgifter för nämnda syften om du har gett oss ditt samtycke (artikel 6.1 a) GDPR) eller, om det är nödvändigt, din förälders eller målsmans samtycke.

 

Redogöra rättsliga förpliktelser

Bilgruppen Sandström & Hultin behandlar Personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom redovisning- och skatteskyldigheter. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 

Kategorier av personuppgifter

Förnamn, efternamn, transaktionsuppgifter, annan information som är nödvändig för ändamålet.

Rättslig grund: För vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 c) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att Bilgruppen Sandström & Hultin ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

5. Hur länge vi bevarar dina personuppgifter

Bilgruppen Sandström & Hultin bevarar dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt lokal lag som Bilgruppen Sandström & Hultin är bunden av. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarandeperioden: (i) så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners); (ii) så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som Bilgruppen Sandström & Hultin är bunden av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser).

 

6. Säkerhet

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnad och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken.

7. Dina rättigheter

Rätt till rättelse Bilgruppen Sandström & Hultin kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att Personuppgifter som behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

 

Vidare har du rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter vi behandlar.

Fler rättigheter från och med 25 maj 2018 Från den 25 maj 2018 har du enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning även rätt att/till:

 

(1)Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

 

(2) Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina Personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du har anmält dig till en prenumeration via e-post kommer det i varje e-post att finnas en lättillgänglig avanmälningsfunktion för att avsluta din prenumeration.

 

(3) Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

 

(4) Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

 

(5) Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

 

(6) Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av Bilgruppen Sandström & Hultin från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

8. Kontakt

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta Bilgruppen Sandström & Hultin på kontaktuppgifterna nedan. Personuppgiftsansvarig är Bilgruppen Sandström & Hultin AB 559172-6608.

 

Mail: kontakt@bilgruppensh.se
Telefon: 0431 – 133 32